Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2019

abramakabraa
6156 b14b 390
Reposted fromkartofel kartofel vialeimakid leimakid
abramakabraa

February 26 2019

abramakabraa
7424 97b6 390
abramakabraa
abramakabraa
0427 4c41 390
abramakabraa
7232 01d6 390
abramakabraa
abramakabraa
1924 9462 390
abramakabraa
abramakabraa
abramakabraa
abramakabraa
abramakabraa
7827 105e 390
abramakabraa
abramakabraa
abramakabraa
abramakabraa
0312 7e52 390
5306 d69f 390

bl-ossomed:

Can this be my life pls

Reposted frombaboooshka baboooshka viaunklegrazer unklegrazer
abramakabraa
Ja po tych wszystkich latach to naprawdę chcę już zacząć inaczej żyć, mieć kogoś, kto może nie tyle byłby oparciem dla mnie, ale kto by mnie potrzebował i dla kogo mógłbym żyć, bo takie życie bez sensu jest straszne, nawet jeśli człowiek na co dzień robi coś, co go wciąga.
— Magdalena Grzebałkowska, Beksińscy. Portret podwójny
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaboniuchna boniuchna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl